Brandinstrukser

Alle brandinstrukser, bygge først og fremmest på beredskabsloven § 39. som siger:

§ 39. Den, der opdager en brand eller omstændigheder, som viser, at der er overhængende fare for brand, skal straks underrette dem, der er udsat for fare, og alarmere redningsberedskabet. Den pågældende skal endvidere søge at dæmpe ilden eller afværge faren.

Samt straffeloven § 253 som siger:

§ 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader 1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller ...........................................

Ved hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker gælder ligeledes, BEK nr 212 af 27/03/2008.

At brand- og evakueringsinstruks, skal indeholde oplysninger om:

- Aktivering af brandtryk
- Varsling af personale og andre personer
- Personalet skal ligeledes instrueres om at lukke døre i tilfælde af brand, jf. pkt. 7.4.
- Redningsberedskabet alarmeres på 1 1 2
- Personale vejleder om flugtveje
- Brandslukning - betjening af brandslukningsmateriel

Særlige forhold, herunder oplysninger om hvordan:
 - musikanlæg standses
 - røgmaskiner standses
 - normalbelysning tændes

9 vare(r)

pr. side

9 vare(r)

pr. side